Screening av pasienter for VRE, ESBL og MRSA

Smittevernseksjonen ved Akershus universitetssykehus minner om prøvetaking for vancomycinresistente enterokokker (VRE), ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL) -produserende bakterier, samt methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) av pasienter som har vært til innleggelse/behandling i helseinstitusjoner utenfor Norge de siste 12 måneder, hvis de skal innlegges ved et norsk sykehus.

Godt nyttår! Influensasesongen er i gang, RS-virusinfeksjon likeså

På Ahus og i opptaksområdet meldes det om økende forekomst av influensa A H1N1. Andelen yngre med sykdom er like stor som andelen eldre (>60). Årets vaksine bør gi god beskyttelse. Som vanlig følger RS-virus i sporene etter influensa.Les mer her: 2018. Uke 52

P.S. Husk påmelding til dialogmøteserie om pakkeforløp psykisk helse og rus 15.1 og 26.2

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Dialogmøte 1

Velkommen til 1. av 2 møter i dialogmøteserien om pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dato er 15.januar og møtet innledes med Pizza fra 16:30-17:00

Møteserien er godkjent med 6 valgfrie poeng for allmennmedisin. Det er også søkt for samfunnsmedisin.

Mat og kurspoeng krever påmelding. Følg derfor denne lenken. Her ligger det også program og mer informasjon.

Vel møtt

 

Ano-/rectoskopi – hospitering på Ahus – Gastrokirurgisk avdeling

Gastrokirurgisk avdeling på Akershus universitetssykehus tilbyr fastlegene i opptaksområdet, å hospitere en dag på poliklinikken for å få trening i ano-/rectoskopi. Ta kontakt i god tid, slik at man får planlagt at det er satt opp mange ano-/recktoskopier den dagen man kommer. Om det er ønskelig kan helsesekretær være med. Ta kontakt med Turid Ligård på e-post turid.ligard@ahus.no

AHUSFORUM aktivt fra nyåret!

«AHUSFORUM – Samhandlingsarena for leger» har nå fått tilslutning fra sykehusledelsen og samarbeidsorganet mellom sykehus og kommuner, Helse- og Omsorgsfaglig Samarbeidsutvalg (SU), for pilotering og evaluering etter ett år.

Forumet består av 3 fastleger, 3 kommunalt ansatte leger, 3 sykehusleger og 3 sykehusledere. Deltakerne blir innkalt til første møte 31.jan. Se skissen for mer informasjon.

Dere oppfordres herved til å sende oss saker vedrørende samhandlingsutfordringer mellom leger i- og utenfor sykehus. Mail leder: morten.glaso@ahus.no