Screening av pasienter for VRE, ESBL og MRSA

Smittevernseksjonen ved Akershus universitetssykehus minner om prøvetaking for vancomycinresistente enterokokker (VRE), ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL) -produserende bakterier, samt methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) av pasienter som har vært til innleggelse/behandling i helseinstitusjoner utenfor Norge de siste 12 måneder, hvis de skal innlegges ved et norsk sykehus.

Ano-/rectoskopi – hospitering på Ahus – Gastrokirurgisk avdeling

Gastrokirurgisk avdeling på Akershus universitetssykehus tilbyr fastlegene i opptaksområdet, å hospitere en dag på poliklinikken for å få trening i ano-/rectoskopi. Ta kontakt i god tid, slik at man får planlagt at det er satt opp mange ano-/recktoskopier den dagen man kommer. Om det er ønskelig kan helsesekretær være med. Ta kontakt med Turid Ligård på e-post turid.ligard@ahus.no

Raskere tilbake – Helse og arbeid

Raskere tilbake som prosjekt ble lagt ned 1.januar 2018 og har gått over til ordinær drift ved helseforetakene under overskriften Helse og arbeid.

Tilbudene er i hovedsak arbeidsrettede tverrfaglige avklarings- og vurderingspoliklinikker for muskel-skjelettlidelser, samt arbeidsfokusert individuell poliklinisk behandling for mild til moderat angst og depresjon. Dette betyr at henviser bør vurdere pasientens behov for en arbeidsrettet behandling, sykmeldingsstatus og funksjonsfall ved en henvisning.

Henvisningen kan gjerne merkes med «Helse- og arbeid».
Fritt behandlingsvalg og fritt rehabiliteringsvalg gjelder på samme måte som for andre pasienter.

Nærmere informasjon om tilbud og rutiner finner du på disse sidene.