Nye pakkeforløp kreft innført fra 1.mai

Det er nå innført 10 nye pakkeforløp for kreft. Dette gjelder testikkel, urinblære, nyre, spiserør/magesekk, hode-hals, lymfom, eggstokk, livmor, livmorhals og diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. For hvert av disse områdene er det utarbeidet diagnoseveiledere med kriterier for henvisning til pakkeforløp kreft. Pasienter som henvises skal informeres om den begrunnede mistanken om kreft og om hva henvisning til pakkeforløp innebærer. Forløpskoordinator for de ulike områdene kan kontaktes ved behov.

Elektronisk overføring av patologisvar

Avdeling for Patologi har tilrettelagt for elektronisk overføring av cytologi- og biopsi-svar for 80% av legekontorene i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus. Overgangen for de resterende legekontorene vil skje i løpet av kort tid. Patologi-svarene blir inntil videre sendt både på papir og elektronisk. I forbindelse med denne overgangen ber vi om at dere kontrollerer at svar mottatt på papir også er mottatt elektronisk. Hvis dere ikke gjør dette, ber vi om at dere følger veiledningen i vedlagte informasjonsskriv.

Diagnostisk enhet

Akershus universitetssykehus åpnet Diagnostisk enhet 1.januar.  Formålet med enheten er raskere avklaring ved mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom, der fastlegens funn ikke gir grunnlag for en mer organspesifikk utredning.  Enheten utreder også metastaser uten kjent primærtumor. Symptombildet skal være av kort varighet. Pasienter med langvarige/kroniske symptomer som f.eks ME er ikke i målgruppen.
Pasientene må være i stand til å gjennomgå poliklinisk utredning. Pasienter som trenger innleggelse skal henvises til relevant sengepost og ikke til diagnostisk enhet. Henvisninger må merkes ”Diagnostisk enhet – pakkeforløp”.  Henvisningen må også inneholde pasientens nåværende telefonnummer. Inntil videre sendes henvisningen til Infeksjonsmedisinsk avdeling, men Diagnostisk enhet vil i løpet av 2 måneder få egen henvisningsadresse. Ytterligere informasjon er lagt ut på Ahus sin hjemmeside www.ahus.no
Medisinsk ansvarlig lege: Hedda von der Lippe Tlf: 67966549
Forløpskoordinator: Jannicke Dokken Tlf: 67969471
E-post: www.diagnostiskenhet@ahus.no

 

Henvisning for begynnende kognitiv svikt

Hukommelsesklinikken ved Nevroklinikken på Akershus universitetssykehus tilbyr utredning av personer med begynnende kognitiv svikt der det er mistanke om nevrodegenerativ sykdom. Pasienter som henvises vil kunne få tilbud om deltagelse i forskningsprosjekter og det pågår nå rekruttering til prosjektet Dementia Disease Initiation (DDI). Dersom underliggende Alzheimers sykdom påvises før demens er utviklet, kan pasienter få tilbud om å delta i medikamentutprøving med siktemål om å forebygge demensutvikling. Henvisning hukommelsespoliklinikken