Hospitering for fastleger

Vi har etablert et tilbud til fastlegene i dekningsområdet til Ahus om hospitering på de ulike poliklinikkene/avdelingene på Ahus. Opplegget vil være forskjellig på ulike poliklinikker avhengig av hvor variert aktiviteten er. I praksis vil det dreie seg om å hospitere 1-3 dager på den enkelte poliklinikk der det for de fleste avdelinger er mulig å velge ukedager etter eget ønske. Hospitering for fastleger