Diagnostisk enhet

Akershus universitetssykehus åpnet Diagnostisk enhet 1.januar.  Formålet med enheten er raskere avklaring ved mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom, der fastlegens funn ikke gir grunnlag for en mer organspesifikk utredning.  Enheten utreder også metastaser uten kjent primærtumor. Symptombildet skal være av kort varighet. Pasienter med langvarige/kroniske symptomer som f.eks ME er ikke i målgruppen.
Pasientene må være i stand til å gjennomgå poliklinisk utredning. Pasienter som trenger innleggelse skal henvises til relevant sengepost og ikke til diagnostisk enhet. Henvisninger må merkes ”Diagnostisk enhet – pakkeforløp”.  Henvisningen må også inneholde pasientens nåværende telefonnummer. Inntil videre sendes henvisningen til Infeksjonsmedisinsk avdeling, men Diagnostisk enhet vil i løpet av 2 måneder få egen henvisningsadresse. Ytterligere informasjon er lagt ut på Ahus sin hjemmeside www.ahus.no
Medisinsk ansvarlig lege: Hedda von der Lippe Tlf: 67966549
Forløpskoordinator: Jannicke Dokken Tlf: 67969471
E-post: www.diagnostiskenhet@ahus.no