Endring av innleggelsesrutiner på indremedisinsk avdeling

For pasienter fra Akershus kan innleggelse på indremedisinsk avdeling meldes direkte til Akuttmottaket, tlf. 67 96 00 99, uten å konferere med vakthavende lege. Når det er usikkerhet om innleggelse er nødvendig, kan man konferere med medisinsk bakvakt, tlf. 67 96 21 03. 
Innleggelse av pasienter fra Oslo går inntil videre via medisinsk bakvakt, telefon 67 96 21 03. All øvrig faglig konferering om indremedisinske pasienter går på hverdager direkte til tertiærvakter på respektive fagavdelinger.

Kardiologi:       679 69636                08.00-20.00   

Nefrologi:         679 69638                08.00-20.00

Lungemedisin:    679 69640              08.00-20.00

Infeksjon :         679 69043               08.00-20.00

Hematologi:      679 69041                08.00-18.00

Gastromedisin:  679 69042               08.00-18.00

Endokrinologi:  679 69044                08.00-17.00

Geriatri og generell indremedisin:    679 66060

Ordningen forenkler innleggelser for innleggende leger der innleggelse vurderes åpenbart indisert, men gir rom for diskusjon om alternativer til akuttinnleggelser der innleggelse ikke er like opplagt. Direkte innvalg til tertiærvakter er en styrking av faglig bistand til primærleger i AHUS sitt opptaksområde. Den nye ordningen vil bli evaluert og eventuelt justert.