Godt nyttår! Influensasesongen er i gang, RS-virusinfeksjon likeså

På Ahus og i opptaksområdet meldes det om økende forekomst av influensa A H1N1. Andelen yngre med sykdom er like stor som andelen eldre (>60). Årets vaksine bør gi god beskyttelse. Som vanlig følger RS-virus i sporene etter influensa.Les mer her: 2018. Uke 52

P.S. Husk påmelding til dialogmøteserie om pakkeforløp psykisk helse og rus 15.1 og 26.2

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Dialogmøte 1

Velkommen til 1. av 2 møter i dialogmøteserien om pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dato er 15.januar og møtet innledes med Pizza fra 16:30-17:00

Møteserien er godkjent med 6 valgfrie poeng for allmennmedisin. Det er også søkt for samfunnsmedisin.

Mat og kurspoeng krever påmelding. Følg derfor denne lenken. Her ligger det også program og mer informasjon.

Vel møtt

 

Ano-/rectoskopi – hospitering på Ahus – Gastrokirurgisk avdeling

Gastrokirurgisk avdeling på Akershus universitetssykehus tilbyr fastlegene i opptaksområdet, å hospitere en dag på poliklinikken for å få trening i ano-/rectoskopi. Ta kontakt i god tid, slik at man får planlagt at det er satt opp mange ano-/recktoskopier den dagen man kommer. Om det er ønskelig kan helsesekretær være med. Ta kontakt med Turid Ligård på e-post turid.ligard@ahus.no

AHUSFORUM aktivt fra nyåret!

«AHUSFORUM – Samhandlingsarena for leger» har nå fått tilslutning fra sykehusledelsen og samarbeidsorganet mellom sykehus og kommuner, Helse- og Omsorgsfaglig Samarbeidsutvalg (SU), for pilotering og evaluering etter ett år.

Forumet består av 3 fastleger, 3 kommunalt ansatte leger, 3 sykehusleger og 3 sykehusledere. Deltakerne blir innkalt til første møte 31.jan. Se skissen for mer informasjon.

Dere oppfordres herved til å sende oss saker vedrørende samhandlingsutfordringer mellom leger i- og utenfor sykehus. Mail leder: morten.glaso@ahus.no

 

Hold av datoene 15.1 og 26.2.2019

I anledning oppstart «Pakkeforløp psykisk helse og rus» vil det bli arrangert dialogmøter for leger i primærhelsetjenesten 15. januar og 26. februar 2019. Møtene søkes godkjent med 6 valgfrie poeng for spesialitetene i allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Program og annen informasjon kommer.

«Raskere tilbake» har blitt til Arbeidsrettet poliklinisk behandling

«Raskere tilbake»- ordningen har vært et nasjonalt prosjekt med hensikt å redusere sykefravær og korte ned ventetid til behandling for pasienter som er sykmeldte eller står i fare for det. Prosjektet er avsluttet og inngår i ordinær drift fra 2018, under navnet Arbeidsrettet poliklinisk behandling.

Tilbudet gis ved DPS Groruddalen. Les mer her