Fritt behandlingsvalg og pasientrådgiver

Helsedirektoratet i samarbeid med de fire regionale helseforetakene har laget informasjon om Fritt behandlingsvalg på web-siden helsenorge.no. Her finner du tjenesten Velg behandlingssted der du også finner opplysninger om behandlingsstedet kan tildele rett til nødvendig helsehjelp og en frist for helsehjelpen. Pasienten kan få hjelp til å velge behandlingssted av en pasientrådgiver. Det er også laget en animasjonsfilm om retten til å velge behandlingssted og hvilke hjelpetjenester som finnes.

Gastroenterittvirus inngår i ukerapport

Fra mars 2017 vil ukerapportene fra Avdeling mikrobiologi og smittevern, i tillegg til luftveisagens også inneholde forekomst av gastroenterittvirus.
Rapport for uke 10, viser høy forekomst av Norovirus.

Luftveisagens viser lav forekomst, men fortsatt noe aktivitet vis avis Influensa A og RS-virus.

Se rapporten her  Avdeling mikrobiologi og smittevern rapport uke 10 17

RS-virus øker – influensa avtar

Respiratorisk syncytialt (RS) virus øker i opptaksområdet til Ahus, mens influensa A avtar betydelig i prøver som undersøkes på mikrobiologisk laboratorium på Akershus universitetssykehus. RS-virus skaper primært sykdom hos små barn, men også hos noen eldre, se aldersfordeling på positive prøvesvar. Aldersfordelingen er naturlig knyttet til opparbeidelse av immunitet og immunosenescence. Denne sesongens influensa har ikke ført til flere sykehusinnleggelser, men den har ført til flere dødsfall.

Husk opplysninger om behov for tolk når du henviser til Ahus

Forhåndsbestilling av tolk er avgjørende for å kunne gi likeverdig behandling til pasienter med svake norskkunnskaper.

Hver 6. pasient på Ahus har minoritetsbakgrunn. For mange er språk en barriere. For å nå målet om likeverdige helsetjenester må en kunne forstå og bli forstått.

For å sikre rask tilgang til tolk må sykehuset kjenne til behovet. Med tolken på plass fra første stund kan en unngå tidsspille og i ytterste konsekvens, feildiagnostikk.

Det arbeides med eget felt for tolk i pasientjournalsystemene, med automatisk overføring til i henvisningsmodul. Inntil videre og når det er behov for tolk, ber vi alle fastleger angi dette i fritekst og hvilket språk.

På vegne av Ahus,  takk for samarbeidet i 2016 og videre inn i 2017

Kristil Haraldstad
Rådgiver Migrasjonshelse