Pasientforløp

Akershus universitetssykehus har utarbeidet pasientforløp for fire diagnosegrupper og lagt ut dette på sykehusets internettside www.ahus.no -> Pasientforløp http://www.ahus.no/pasient/pasientforlop/Sider/PasientforlopvedAkershusuniversitetssykehusHF.aspx

Her er det lagt ut pasientforløp for KOLS, hjerneslag, ADHD hos voksne, diabetes, og multippel sklerose. Ved å klikke på ulike bokser i diagrammer får man fram informasjon om ulike deler av behandlingsforløpet.